โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

director

นางอรนุช อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

            โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองควาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อตั้งโดยผู้นำชุมชนซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเจริญ  แมนเมืองและนายเจริญ  แก้วเจริญ จำนวนเนื้อที่  8 ไร่  3 งาน  70  ตารางวา  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2515  มีครู  1 คน นักเรียนจำนวน  46 คน

            ปัจจุบัน มีผู้บริหาร  1 คน  ครู 6 คน ช่างไม้ 1 คน  และครูอนุบาลจ้างโดยชุมชน  1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

             ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
             ทิศตะวันออก จัดที่ดินเอกชน
             ทิศใต้จดที่ดินเอกชน
             ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

วิสัยทัศน์

 “โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
4. จัดสภาพภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์