โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
2
7
9
1
อนุบาล 2
8
7
15
1
อนุบาล 3
10
6
16
1
รวม อนุบาล
20
20
40
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
9
13
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
12
11
23
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
14
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
5
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
4
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
9
17
1
รวมประถม
55
56
111
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
76
151
9