โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1

นางอรนุช อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t2

นางอุไร ทองจิตร
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t3

นางสาวภาวิณี แก้วอ่อน
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t4

นางสาวฐานิกา ว่องวรานนท์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t5

นางสาวกมลชนก ไชยยศ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6

นางสาวจิราพร กันยะติ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t7

นายปัญญา ลาพรผล
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

t8

นางสาวสมฤดี ดวงราม
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t9

นางสาวธนนภัทร ยศดำ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t10

นางอมรรัตน์ มากบุญ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t11

นางสาวฮาปีซา เจะแม
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t12

นายประเวศ อินทคีรี
ช่างไม้ชั้น 3

กลุ่มสาระ ฯ : –

t13

นางสาวฐานิกา ว่องวรานนท์
ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t14

นางสาวสิราณี รักษ์วงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –