โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

b1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
b2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
b3
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2559
b4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
b5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
b6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
b7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
b8
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
b9
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
b10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
b11
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
b12
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543